Jemný úvod do Therionu (2)

Autor: Ladislav Blažek

V minulém díle jsme se věnovali instalaci, dnes se si zkusíme zpracovat jednoduchý polygon.
Také bych chtěl upozornit, že mezi tím vyšla verze 0.3.1 opravující zjištěné chyby a obsahující český překlad generovaných textů (hlavička mapy a popisy symbolů v legendě).

Struktura

Therion mapu či model skládá z údajů o polygonu (centerline) a z naskenovaných a posléze vektorizovaných náčrtků jeskyně (scrapů). Teoreticky mohou být všechna tato data v jednom souboru, ale z praktických důvodů (vyšší přehlednost, jednodušší hledání chyb) je lepší je oddělit. Poslední částí skládačky je soubor s parametry pro kompilaci a generování mapy/atlasu/modelu.

Pro jednoduchou jeskyni, která bude bez odboček a bude mít pouze jeden scrap, je tedy ideální mít tři soubory:

  • survey data file (*.th) - obsahující informace o měřičích a objevitelích, polygonu a mapách
  • map data file (*.th2) - obsahující informace o scrapu, souřadnice a specifikace typu bodů, čar, ploch
  • thconfig (defaultní jméno, ve skutečnosti se může jmenovat libovolně) - posílá všechna data spolu s dalšími parametry (měřítko atd.) Therionu ke zpracování a definuje jaký bude výstup (mapa, atlas, model)

V praxi je ovšem většina jeskyní komplikovanější, takže teď uvedu co se osvědčilo mně:

  • pro každou měřičskou akci vytvářím v podadresáři data samostatný *.th soubor obsahující údaje o polygonu. Název souboru volím stejný jako id pro survey. Jednotlivé soubory pak linkuji do jednoho "index" souboru, ve kterém definuji jejich spojení.
  • naskenované náčrtky částí jeskyně ukládám v podadresáři data/img.
  • při vektorizaci naskenovaných obrázků vytvářím jednotlivé scrapy tak, aby byly co nejjednodušší a dobře se spojovaly (jednotlivé scrapy také nesmí samy sebe překrývat a neměly by obsahovat více než 100 m chodeb). Je důležité si uvědomit, že scrapy jsou naprosto nezávislé na vašich *.th souborech s jednotlivými částmi polygonu a proto se nesnažte rozdělit mapu do scrapů podle nich, ale v NEJJEDNODUŠŠÍCH místech. Pokud pak budete mapy (mapa = soustava souvisejících scrapů) vkládát až v nejvyšší úrovni (v "index" souboru), můžete se ve scrapu odkazovat na měřičské body z libovolných survey.

Pro dlouhé a komplikované systémy je dobré si se strukturou pohrát a rozčlenit jednotlivé části do souvisejících skupin v samostatných adresářích a postupně je spojovat.

Začínáme

V následující části článku si vytvoříme vstupní soubor pro Therion - hp.th - obsahující jednoduchý polygon a z něj se pak pokusíme vyexportovat 3D model polygonu.

Ještě než začneme, vytvořte si někde na disku kam máte právo zapisovat adresář therion_sample a v něm adresáře data a output. Prostě nějak takto:

therion_sample
data
output

Soubory *.th můžete vytvořit a editovat buď v XTherionu nebo v libovolném plain-textovém editoru (vi, notepad, atd.). Já se v tomto článku budu věnovat jen grafickému rozhraní programu Therion - XTherionu. Jak už jsem uvedl minule, XTherion spustíte z příkazové řádky příkazem xtherion (Linux, MacOS X) nebo zástupcem v menu Start - Programy - Therion (Windows).
Po spuštění na vás jako první "vybafne" compiler. Nenechte se zmást, stisknutím F1 nebo přes menu Window se přepněte do Text editoru a v menu File vyberte New. V pravém sloupci ještě zvolte kódování pro soubor (pro češtinu iso8859-2 nebo utf-8) a jdeme na to... Doporučuji si současně otevřít Therion Book, ve kterém najdete popis a vysvětlení ke všem příkazům a volbám.

Každý datový objekt v Therionu (centerline, scrap,...) musí patřit do tzv. survey. V survey také můžeme spojovat jiná survey v jeden celek (třeba dvě jeskyně).

survey hp
-title "Hlavní polygon"
-declination [1996 2.1 1997 3.4 - 3 degrees]

Survey je specifikováno pomocí identifikátoru (v našem případě hp), který musí být unikátní v rozsahu nadřazeného survey (bude vysvětleno později). Zpětné lomítko slouží k odřádkování parametrů na samostatný řádek.

centerline

Centerline (může být použito i centreline) spojuje data týkající se polygonového tahu.

explo-team "ZO/ČSS 6-28 Babická speleologická skupina" # objevil

Všechny "týmy" jsou primárně určeny pro zadávání jmen osob ve tvaru jméno příjmení. Pokud chcete tak jako já zadávat místo jmen objevitelů třeba název ZO, musíte první dvě slova oddělit lomítkem - jinak vám Therion při kompilaci vyhodí chybu.

explo-date 1996-1997 # kdy bylo objeveno
team "Ladislav Blažek" # seznam měřičů
team "Zdenek Stloukal" # každý na samostatný řádek
date 1998 # kdy bylo změřeno

Teď přichází na řadu samotné měření. Nejprve musíme specifikovat v jakém pořadí budeme hodnoty zadávat. Pro tradiční měření kompasem to bude asi takto:

data normal from to length compass clino

Styl zadávání dat se ovšem může lišit dle použité metody (normal, topofil, diving, cartesian, cylpolar, nosurvey) - viz. Therion Book.

Před záměry, kterých se to týká, máme možnost Therionu říct aby na měření se sklonem ±90° neaplikoval korekce sklonu.

infer plumbs on

Samotná měření můžete zadávat buď přes pravé menu (doporučuji) nebo normálním zápisem s oddělením hodnot mezerou či tabulátorem. Pokud neudáte jinak, délkové jednotky budou v metrech, úhlové ve stupních.
Důležité je vědět, že názvy měřičských bodů musí být unikátní pouze v rámci survey. Pokud tedy máte více survey, můžete v každém z nich číslovat body od nuly. Odkazovat se pak na ně budete takto: @

0 1 3.54 0 -90
1 2 6.06 325 -70
2 3 4.66 200 -81.5
3 4 4.45 141 -53
4 5 2.69 60 -32
5 6 1.14 110 -12
6 7 4.91 85 -7
7 8 6.7 350 -25
8 9 3.72 145 -50
9 10 5.23 165 -24
10 11 8.69 35 -71
11 12 4.23 271 -38.5
12 13 4.06 165 1.5
13 14 5.96 215 -15
14 15 4.02 181 -61.5

Všechno pak musíme pěkně ukončit.

endcenterline
endsurvey

Hotovo, zbývá jen naše dílko uložit (File - Save as) do podadresáře data jako hp.th

Kompilace

Jakýkoliv výstup z Therionu dostaneme až po úspěšné kompilaci. K tomu potřebujeme soubory obsahující data z měření (jeden jsme si vytvořili před chvílí) a konfigurační soubor, který si vytvoříme teď. Soubor bude pro tento případ velice jednoduchý, protože zatím máme údaje jen o polygonu.

V XTherionu se klávesou F3 nebo přes menu Window přepněte do Compileru a v menu File zvolte New. Budete vyzváni k uložení konfiguračního souboru - uložte jej pod názvem thconfig do adresáře therion_sample.

Nejprve musíme specifikovat zdroj dat = náš soubor hp.th, který jsme uložili do podadresáře data.

source data/hp.th

Teď Therionu sdělíme jaký typ výstupu chceme (pro nás připadá v úvahu zatím jen 3D model polygonu) a jaký má být výstupní formát. Výstup budeme směřovat do podadresáře output.
Z následujících příkazů pro export vyberte ten, pro který máte nainstalovaný prohlížeč. Jak už poznáte z parametru format, první příkaz je pro výstup do *.3d formátu programu
Survex (prohlížeč Aven), druhý do formátu *.plt programu Compass (prohlížeč Compass nebo Aven), třetí soubor si můžete prohlédnout v zabudovaném prohlížeči, do kterého se přepnete klávesou F4 nebo přes menu Windows - Model viewer.

export model -format survex -output output/hp.3d
export model -format compass -output output/hp.plt
export model -output output/hp.thm

Teď už stačí jen stisknout F9 a pokud je vše v pořádku, měl(y) by se vám v adresáři output objevit vygenerovaný(é) soubor(y). Průběh kompilace můžete sledovat ve spodní části obrazovky, kam vám Therion vypisuje i případná chybová hlášení. Výsledek poslední kompilace najdete také v souboru therion.log, který se automaticky vytvoří ve stejném adresáři v jakém leží thconfig.

Příště

Příště si povíme víc o spojování objektů a zkusíme si na náš jednoduchý hlavní polygon připojit odbočku.

PS: Děkuji M. Slukovi a M. Budajovi za inspiraci a připomínky.


Zpět

Vstup pro členy
RSS