Důležité informace o JESO!

 

Úvodní poznámka:

projekt JESO byl členům ČSS představen v letech 2007 a 2008 prostřednictvím dvou seminářů a mého článku v časopise Speleo č.50. Zde byl nastíněn jeho další vývoj, spočívající ve vytvoření speciální aplikace, kterou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jakožto správce JESO, začala záhy vyvíjet. V níže uvedeném článku Ivana Baláka naleznete aktuální a velmi podrobné infomace o současném stavu projektu, kdy je aplikace, která mezitím doznala řadu změn již vytvořena a začíná sloužit svému účelu.

Prostředníctvím oběžníku jste byli a budete i nadále informováni o konkrétní účasti ČSS na JESO, momenálně spočívající v paralelně probíhajících jednáních o podmínkách poskytnutí licence pro ČSS a připravovaných školeních pro budoucí lokální editory a adminy z řad členů jednotlivých ZO.

Zdeněk Motyčka

Předseda ČSS

 

 

JESO – JEDNOTNÁ EVIDENCE SPELEOLOGICKÝCH OBJEKTŮ

 

Tento text slouží k prezentaci databáze Jednotné evidence speleologických objektů (dále „JESO“) a měl by pomoci k širšímu povědomí o její existenci a účelu pro členy České speleologické společnosti.

JESO představuje centrální jednotnou evidenci krasových a pseudokrasových jevů (jeskyně, závrtové formy a hydrologické jevy – ponory, vývěry a estavely) na území České republiky. Souhrnně a jednotně eviduje údaje o speleologických objektech zejména pro potřeby efektivního naplňování ustanovení § 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a pro potřeby zajišťování povinností při ochraně a péči o přírodní stanoviště a druhy na území České republiky podle Směrnice Rady ES č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Shromažďuje základní, polohové, měřické a popisné  údaje o jednotlivých lokalitách, včetně digitální formy dokumentace (fotodokumentace, mapová a ostatní dokumentace), přehledu o významu lokalit, jejich využití a stavu, možnosti ohrožení, výsledky výzkumu a průzkumu lokalit.

 

JESO je nedílnou součástí Informačního systému ochrany přírody (ISOP). Sběr dat JESO zajišťuje webová aplikace na URL adrese http://jeso.nature.cz. JESO je postaveno nad SQL databází ORACLE (verze Enterprise, Oracle 10 g) v architektuře SERVER – KLIENT. Geografická část JESO využívá technologie ESRI ArcIMS.

 

Vedením JESO je v souladu se zřizovací listinou a s přílohou vyhlášky č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah a dokumentace jeskyní pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR). Při budování JESO AOPK ČR spolupracuje se Správou jeskyní ČR a dalšími odborně kvalifikovanými právnickými a fyzickými osobami, zejména s Českou geologickou službou o. s. s., Geologickým ústavem AV ČR, v. v. i. a Českou speleologickou společností, o. s.

JESO je vedeno a spravováno jako veřejný registr. Využití se předpokládá především na pracovištích AOPK ČR, správách národních parků, Správě jeskyní ČR, České speleologické společnosti, u orgánů státní správy (především krajských a újezdních úřadů), a výzkumných pracovišť (Vysoké školy, Geologická služba, Akademie věd, muzea apod.).

 

Uživatelské prostředí JESO

Základ uživatelského prostředí aplikace představuje běžný www prohlížeč (MS Internet Explorer, Mozilla, Netscape apod.). Přístup k aplikaci je umožněn prostřednictvím URL adresy http://jeso.nature.cz, která zobrazí úvodní stránku aplikace. Databáze je přístupná pouze prostřednictvím přidělených přístupových práv.

 

Úvodní stránka JESO

Úvodní stránka obsahuje v zásadě dvě základní části. V horní části je jednoduché rozhraní pro přihlášení oprávněných osob podle přidělených rolí do systému. Mimo anonymního uživatele mohou přihlášení účastníci přejít do administrátorského okna aplikace, které slouží k editaci záznamů a nastavení dalších parametrů systému (přiřazování rolí a práv, editace číselníků, definice karsologických systémů a pod.).

Spodní část okna je vyplněna stavebnicí dotazu, pomocí níž lze záznamy filtrovat dle různých parametrů a vybrané záznamy poté prohlížet a případně editovat. Filtr je rozdělen do několika skupin.

 • Základní údaje obsahují vyhledávací pole Typ jevu, Geneze jevu, Název jevu, Nadmořská výška, Karsologické členění (Jednotka, Oblast, Skupina), Základní kód JESO, Maloplošné zvláště chráněné území, Velkoplošné zvláště chráněné území, Evropsky významné lokality Natura 2000, Působnost orgánu ochrany přírody a Karsologický systém.
 • Správní členění umožňuje filtraci podle Kraje, Okresu, Obce a Katastrálního území.
 • Rozměry (pozn.: aktivní pouze u objektů typu jeskyně) umožní filtraci podle Délky jeskyně, Hloubky jeskyně, Výšky jeskyně a Denivelace jeskyně.
 • Vchody řeší dotaz na úrovni Spojení jeskyní s povrchem, Technické řešení uzávěry, Stav uzávěry a Správce uzávěry.
 • Popis obsahuje vyhledávací pole Morfologie / typologie jevu, Hydrologická aktivita, Typické profily chodeb, Sedimentární výplně, Minerální výplně, Speleogény, Biologie, Paleontologie, Archeologie, Využití jevu a Stav jevu.
 • Další údaje umožňují filtrovat podle polí Záznam je veřejný (slouží k zamezení úniku dat o citlivých lokalitách) a Záznam je kompletní (uzamčení záznamu).

 

Editace dat JESO

Editační režim JESO je přístupný pouze editorům a adminům. V maximálně  možné míře se využívá definovaných číselníků s možností vkládání údajů v relacích 1:1 a 1:N. Editace je členěna do několika logických oddílů. Povinné údaje při záznamu nového objektu jsou pouze Název, Typ a příslušnost do Karsologického členění ČR.

·         V oddílu Základní údaje jsou registrovány Názvy a Synonyma krasových a pseudokrasových jevů, jejich Typ a příslušnost   do Karsologického členění ČR.

·         V oddílu Kód JESO je na základě příslušnosti do karsologického členění ČR a geneze generován Základní kód JESO. Dále se v tomto oddílu registrují historické kódy krasových a pseudokrasových jevů. Součástí oddílu je i příslušnost jevu do Karsologických systémů.
Karsologické členění České republiky je základní rajonizace podle regionálně-geologických, orografických, hydrografických a karsologických hledisek. Krasové a pseudokrasové jevy mají v rámci JESO přiřazen unikátní KÓD JESO, který vychází z karsologického členění České republiky, geneze a typu jevu.

Součástí oddílu je i editace Původního čísla / kódu jevu s možností zápisu hodnot historických údajů o objektech. K jednomu objektu lze přiřazovat záznamy v relaci 1:N. Tyto záznamy mají význam při zápisu údajů v oblastech, kde speleologický výzkum a průzkum probíhá v delším časovém období a různí autoři a badatelé publikují své poznatky pod různými regionálními kódy a čísly. Typické je např. pro Moravský kras, kde se pro některé jeskyně uvádí až pět rozdílných kódů.

Významná je možnost propojení jednotlivých objektů (vybraných jeskyní, závrtů a hydrologických jevů) do Karsologických systémů. Systém přebírá hodnotu základního kódu JESO primárního jevu (hlavní jeskyně, ponor atd. záleží na volbě editora) s prefixem KS. K jednomu objektu lze přiřazovat záznamy v relaci 1:N.

·         V oddílu Rozměry objektu jsou registrovány základní rozměry jeskyní (Délka, Hloubka a Výška) včetně zdroje údajů o rozměrech. Denivelace (výškový rozdíl mezi nejníže a nejvýše položeným bodem měřený od hlavního vchodu jeskyně) objektu je automaticky dopočtena podle zadané výšky a hloubky.

·         Lokalizace objektu generuje bodovou GIS vrstvu. Bodová lokalizace objektů se zpracová pomocí „Mapové aplikace“ využívající dat geografického informačního systému AOPK ČR. Pro vytvoření lokalizace je k dispozici samostatné mapové okno s mapovým podkladem ZABAGED2 (rastrová podoba Základní mapy České republiky 1 : 10 000), v detailním měřítku je k dispozici ortofotomapa. Bodovou lokalizaci objektů je možno vkládat ručním zákresem dle podkladové mapy. Dále lze vkládat hodnoty souřadnic S-JTSK, či souřadnic WGS-84 (zaměření pomocí GPS). Oba souřadnicové systémy lze obousměrně přepočítat a posléze odeslat na formulář.
Zadáním bodu (hlavní vchod do jeskyně, centroid hydrologického jevu, nebo závrtu) jsou pomocí GIS technologie automaticky získány další hodnoty, které jsou následně registrovány v databázi JESO (především Nadm. výška odvozená z digitálního elevačního modelu ČR (10 × 10 m), Zvláště chráněná území, Evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, Působnost příslušného orgánu OP i příslušné Katastrální území). Součástí oddílu jsou rovněž Zdroje o způsobu zjištění lokalizace a nadmořské výšky.

·         Oddíl Údaje o vchodech umožňuje registraci hlavních a vedlejších vchodů do krasových a pseudokrasových jeskyní s údaji o Lokalizaci, Rozměrech vchodů, Spojení jeskyně s povrchem, Uzávěrách jeskyní a Správci uzávěry. Systém generuje Rozšířený kód JESO (základní kód JESO s podlomením pořadového znaku vchodu).

·         Oddíl Fotodokumentace umožňuje přidávat fotografie krasových a pseudokrasových jevů s popisnými atributy (Autor,   Datum, Forma, Režim a Lokalizace). Aplikace JESO využívá samostatný modul ISOP – FOTOARCHIV. Fotodokumentace není přístupná anonymním uživatelům.

·         Oddíl Mapová dokumentace umožňuje přidávat mapové podklady krasových a pseudokrasových jevů v elektronické podobě (upřednostňován je formát *pdf) do databáze s popisnými atributy (Autor, Název dokumentace, Měřítko, Archiv, včetně způsobu Metody pořízení dokumentace). Mapová dokumentace není přístupná anonymním uživatelům.

·         Oddíl Ostatní dokumentace umožňuje přidávat další dokumentace o krasových a pseudokrasových jevech v elektronické podobě do databáze s popisnými atributy (Autor, Název dokumentace, Archiv). Ostatní dokumentace není přístupná anonymním uživatelům.

·         Oddíl Popis objektu využívá řady číselníků v relacích 1:1 a 1:N k zápisu základních údajů o krasových a pseudokrasových jevech. Jde zejména o údaje týkající se Morfologie, Hydrologie, Výplně jevů, Biologie, Archeologie, Paleontologie, Využití a Stavu krasových a pseudokrasových jevů.

·         Oddíl Publikace objektu slouží k nastavení Veřejné publikace konkrétního krasového a pseudokrasového jevu pro anonymního uživatele JESO. Implicitně je v databázi nastaven neveřejný přístup ke konkrétnímu jevu. Dále slouží k nastavení Zámku záznamu.

 

Administrace systému JESO

Součástí aplikace JESO je propracovaná správa celého systému. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o specializované formuláře přístupné pouze v administrátorských rolích, není administrace v tomto materiálu detailně popsána. Zmíněna je pouze Správa uživatelů.

 

Správa uživatelů JESO

Systém JESO je určen laické, ale především odborné veřejnosti – pracovníkům AOPK ČR, Správy jeskyní ČR, České geologické služby, Geologického ústavu AV ČR a České speleologické společnosti a dalších odborných institucí, včetně správ národních parků a orgánů státní správy. Zmíněné, případně i další instituce a osoby budou do systému JESO zapojeny na základě písemné žádosti, adresované na AOPK ČR. Na základě podané žádosti bude se žadatelem uzavřena Smlouva o udělení licence k databázi JESO AOPK ČR uzavřená podle ustanovení § 90 odst. 1 a § 46 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany jsou AOPK ČR a žadatel. Tato smlouva ošetřuje podmínky využití a naplňování databáze JESO. Licence je bezplatná. Po podpisu smlouvy oběma stranami bude žadateli přiděleno přihlašovací jméno a heslo a bude zařazen do konkrétní role.
Uživatelé JESO mají přidělena různá práva přístupu do systému podle níže uvedených rolí:

Superadmin JESO

 • Do databáze vstupuje přiděleným jménem a heslem.
 • Přidělování práv odborným uživatelům na základě žádosti organizace, lokálním správcům, event. lokálním editorům.
 • Editace číselníků.
 • Validace záznamů, vkládání a editace záznamů.
 • Export tabelárních dat včetně souřadnic objektů.
 • Viditelnost dat – všechny.

Lokální admin JESO (určení zástupci ČSS v karsologických oblastech a skupinách bez pokrytí odbornou složkou z řad pracovníků AOPK ČR)

 • Do databáze vstupuje přiděleným jménem a heslem.
 • Přidělování práv odborným uživatelům na základě žádosti organizace a  lokálním editorům.
 • Validace záznamů, vkládání a editace záznamů – v rámci vymezené působnosti dle Karsologického členění ČR. 
 • Export tabelárních dat včetně souřadnic objektů.
 • Viditelnost dat – všechny.

Lokální editor JESO (editační role pro určené zástupce ČSS)

 • Do databáze vstupuje přiděleným jménem a heslem.
 • Vkládání a editace záznamů – v rámci vymezené působnosti dle Karsologického členění ČR. 
 • Export tabelárních dat včetně souřadnic objektů – pouze v rámci vymezené působnosti.
 • Viditelnost dat – všechny.

Odborný uživatel JESO (odborná role pro určené zástupce ČSS)

 • Do databáze vstupuje přiděleným jménem a heslem.
 • Nemá možnost vkládat a editovat záznamy. 
 • Export tabelárních dat včetně souřadnic objektů – pouze v rámci vymezené působnosti.
 • Viditelnost dat – všechny.

Anonymní uživatel JESO

 • Nemá přiděleno zvláštní přístupové jméno a heslo, má přístup pouze do veřejné části databáze.
 • Nemá možnost vkládat a editovat záznamy.
 • Nemá možnost exportu tabelárních dat.
 • Viditelnost dat – pouze vybrané jevy na území ČR (především veřejnosti přístupné jeskyně, jeskyně s uzávěrou, jeskyně na turisticky značených cestách a ostatní běžně známé jeskyně). U těchto vybraných jeskyní je zveřejněna pouze popisná část databáze bez možnosti stažení připojených dokumentů. Ostatní objekty JESO jsou přístupné pouze v obecném tabelárním přehledu s atributy Název krasového jevu, Karsologické členění a Kód JESO.

 

JESO a Česká speleologická společnost

V podzimních měsících 2010 bude organizováno několik běhů školení členů České speleologické společnosti. V tomto období by mělo dojít rovněž k uzavření příslušné Smlouvy o udělení licence k databázi JESO AOPK ČR. Formu smlouvy (centrální smlouva za celou Českou speleologickou společnost, či lokální smlouvy uzavírané jednotlivými základními organizacemi) si určí Česká speleologická společnost. Výběr odborných uživatelů, lokálních editorů, případně i lokálních adminů (v oblastech bez pokrytí odbornou složkou pracovníků z řad AOPK ČR) je rovněž plně v režii České speleologické společnosti.

Hodně diskutovanou otázkou je míra povinnosti vstupu České speleologické společnosti do systému JESO a účast na jeho naplňování. V této souvislosti je třeba si uvědomit zcela zásadní věc a to podmínky, definované v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisech (především Vyhláška č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah a dokumentace jeskyní a Směrnice Rady ES č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v níž je zařazen i biotop S3B – Jeskyně nepřístupné veřejnosti).

Průzkum jeskyní a souvisejících objektů bez dokumentace znamená pouze ničím neodůvodněné poškození či ničení jevu. V tomto případě se nejedná o průzkum, ale o barbarství na neživých i živých složkách přírody. Průzkum jeskyní a souvisejících objektů (závrty, hydrologické jevy apod.) povoluje místně příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. s využitím ustanovení § 10 Ochrana a využití jeskyní. Orgán ochrany přírody si může vymínit způsob předložení dokumentace průzkumu nebo výzkumu jeskyně např. tím, že jednou z povinností k udělení příslušné výjimky bude zpracování stávajícího stavu a záznam výsledné dokumentace průzkumu a výzkumu do JESO. Dokumentace musí mít nastavenu míru unifikace a trasparentnosti. Tyto vlastnosti systém JESO v plné míře využívá.

Co se týče záznamu dříve získaných údajů do JESO, záleží skutečně na úvaze každého editora. Neexistuje však žádný důvod k „zamykání dat do nedobytných trezorů“, kde ničemu neslouží, a jak známe z dřívější i novodobé historie časem končí „v zapomenutí“ v horším případě ve spalovně odpadu. JESO s centrální archivací údajů a elektronických dokumentů, ošetřenou bezpečností, autorizovaným přístupem a garancí trvalé funkčnosti je v současné době jediným nástrojem ke smysluplnému ukládání a  využívání dostupných údajů o krasu a pseudokrasu České republiky.

 

Současný stav JESO a výhled

JESO v uplynulých měsících prošlo důkladným testováním vlastní funkčnosti i bezpečnosti databáze. V současné době je v režimu ostrého provozu. Do databáze byla importována primární data, která vycházejí z podkladů výše uvedené publikace Jeskyně (Kód JESO, název objektu, synonyma, rozměry a lokalizace objektu), cca 3500 záznamů. Souběžně probíhá přepis textových údajů z publikace.

Bylo provedeno proškolení vybraných pracovníků Správy jeskyní České republiky, zároveň byla uzavřena příslušná Smlouva o udělení licence k databázi JESO AOPK ČR.

Dále byli proškoleni vybraní pracovníci především z regionálních pracovišť AOPK ČR.

Práce na vývoji JESO nejsou v žádném případě ukončeny. Podobně jako ostatní aplikace Informačního systému ochrany přírody probíhá průběžné doplňování funkčností systému, zlepšování ergonomie, úpravy číselníků a další.

Zvýšenou kvalitu údajů si AOPK ČR slibuje od zavedení modulu ISOP Bibliografie a propojení nového modulu s JESO (v současné době probíhá vývoj a programátorské práce na Bibliografii, do ostrého provozu bude připravena na konci roku 2010).

 

RNDr. Ivan Balák

Sekce informatiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Vedoucí projektu a superadmin JESO


Zpět

přidat komentářDiskuze ke článku
jeso
Datum: 3.8.2010 13:13:21  |  Od: vaclav velechovsky  |  reagovat
Je hezké, že se rozvíjí projekt JESO. Osobně jsem členem ČSS od jejího ustavení. Účastnil jsem se na řešení krasu Sudet a činnosti v pseudokrasu.Byly to činnosti, kdy byly hrazeny alespoň cestovní náklady.K rozvoji systému JESO by rozhodně přispělo ustanovit možné náhrady za poskytnuté zprávy o poznatcích.
Poděkování za informaci
Datum: 23.7.2010 20:53:19  |  Od: francimus  |  reagovat
Chtěl bych sám za sebe Ivanu Balákovi poděkovat za zveřejnění přesných a konkrétních informací o JESU a informaci o jeho současném stavu. Včetně jasných údajů a postojů AOPK vůči ČSS v kapitole JESO a Česká speleologická společnost. Věřím, že se s aktuálními informacemi fundovaných administrátorů tohoto projektu budu setkávat častěji.

Vstup pro členy
RSS