Struktura a kontaktyOrgány sdružení

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSS. Tvoří ji shromáždění delegátů všech jejích organizačních jednotek, členů předsednictva a dozorčího sboru. Valnou hromadu svolává předsednictvo jednou za čtyři roky, nebo mimořádně na žádost dozorčího sboru, nebo na žádost alespoň patnácti procent základních organizací (dále jen ZO). Mimořádná valná hromada může být také svolána dozorčím sborem, nebo rozhodnutím předchozí valné hromady.

Valná hromada schvaluje stanovy a organizační řád ČSS a jejich změny a doplňky, rozhoduje o přijetí a vyloučení ZO jako organizační jednotky ČSS, rozhoduje o rozpuštění ČSS, schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření ČSS a dozorčího sboru, stanovuje výši odvodů z členských příspěvků, udílí a ruší čestné členství.

Valná hromada volí předsednictvo ČSS, předsedu ČSS a dozorčí sbor na dobu čtyř let.


Zpět

Vstup pro členy
RSS