Himmel Jan

 

RNDr. Jan Himmel

Mimořádná členská schůze a výbor ZO -11 Královopolská  navrhuje zasedání valné hromady v Žacléři udělení čestného členství u příležitosti jeho životního výročí 75 let dlouholetému předsedovi této základní organizace RNDr. Janu Himmelovi za jeho mimořádnou celoživotní aktivitu pro speleologii a svůj návrh dále zdůvodňuje jeho činností:
- vedení speleologického kolektivu po dobu 57 let (od roku 1955) k většímu poznání
jeskyní a krasu se zvláštním zřetelem k důsledkům pohybu vody v krasovém prostředí a jeho ochrany,
- organizování speleologického vzdělávání amatérských speleologů formou školení, přednášení krasové teorie posluchačům V. roč FAST VUT Brno,
- popularizace výsledků speleologického bádání formou přednášek pro veřejnost v ZK ROH KSB a v denním tisku,
- autorství
113 původních publikací v odborném tisku,
150 novinových článků v denním tisku
27 závěrečných zpráv krasově-speleologických výzkumů.
- Organizování mezinárodních kontaktů a spolupráce na společných akcích s amatérskými speleology v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Rakousku.
V posledních letech působil v Chorvatsku, kde se pro místní státní správu na ostrově
Rabu podílel odborným hodnocením na zřízení geoparku včetně vypravení brněnské
výzkumné skupiny pro hydrologické a karsologické zhodnocení cenotu Jamina v jím navržené jednotce Loparského krasu.
- V oblasti Moravského krasu působil po celou dobu v jeho jižní části v povodí Říčky a zejména  v Ochozské jeskyni , kde jeho zásluhou se dostalo nejen odborného vedení
řadě začínajících speleologů, ale též soustavného ochranářského dohledu této lokalitě.
- Několik let působil na tišnovsku, kde organizoval a vedl první průzkum,
dokumentaci a ochranu objevené Královy jeskyně na Květnici a se svými kamarády ze speleologické organizace záchranný výzkum těžbou nalezených jeskyní
v Lažánecko-heroltickém krasu a na Čebínce.
- V roce 1965 připravil spolu s bratrem a manželkou první speleologickou poválečnou
výstavu a v dalších letech organizoval a sám většinou i přednášel v ZK ROH KSB
pravidelné měsíční přednášky pro veřejnost.
- V letech 1959–1965 byl výkonným redaktorem speleologického časopisu Kras v Československu, jehož realizaci spoluzorganizoval jako náhradu za časopis Československý kras vydávaný po válce brněnským Speleologickým klubem pro zemi Moravsko-Slezskou, jehož časopisecká forma převodem na vydavatelství ČSAV
v Praze zanikla.