Cena za nejlepší mapové dílo

Předsednictvo nově od roku 2022 zařadilo do vyhlašování cen Speleofóra cenu za nejlepší mapové dílo. Tato cena je udělována na základě hlasování účastníků Speleofóra, podobně jako například u ceny za nejlepší poster.

Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv mapové dílo, zobrazující jeskyně či jiné podzemní prostory, zpracované členy ČSS při jejich činnosti v ČR nebo v zahraničí. Podmínkou je prezentace mapového díla v prostorách Speleofóra k tomu určených (horní galerie v předsálí kulturního domu ve Sloupě, v návaznosti na posterové prezentace). Vytištění a instalaci zajišťují soutěžící. Mapové dílo je nutné předem přihlásit včetně uvedení počtu kusů /listů a jejich rozměrů. U děl překračujících rozměry (900 mm šířka nebo 1 000 mm délka) je předem nutné zkonzultovat s organizátory instalaci mimo připravené panely.

Hodnocení je čistě subjektivní a provádějí ho jednotliví účastníci. Doporučujeme však kromě estetické stránky nezapomenout také na hodnocení, zda mapové dílo obsahuje standardní kartografické náležitosti:

  • Název jeskyně (krasové oblasti, konkrétní lokality)
  • Technologie měření / použité pomůcky
  • Datum měření resp. datum, ke kterému je zobrazený stav platný
  • Kdo měřil, kdo kreslil
  • Souřadnicový / výškový systém
  • Měřítko / grafické měřítko
  • Orientace, geografický, magnetický sever, příp. orientace souřadnicových os
  • Vhodná kombinace půdorysu, podélného (rozvinutého) řezu a profilů chodeb
  • Použitý mapový klíč / legenda