Pojmy

Speleologie je odborný název vytvořený z řeckých slov spelaion (jeskyně) a logos (věda) a označuje obor zabývající se především výzkumem jeskyní.

Speleologický výzkum slouží k objevování nepřístupných jeskyní* nebo jejich částí, získávání základních poznatků o jeskyních a jiných krasových či pseudokrasových jevech a k objasňování příčinných souvislostí mezi jeskyněmi a těmito jevy. Metody speleologického výzkumu zahrnují speleologický průzkum a dokumentaci jeskynních prostor, hydrologická, klimatická a jiná pozorování a měření, odběry vzorků jeskynních výplní, biospeleologický výzkum a případné jiné činnosti směřující k získávání těchto poznatků. Speleologický výzkum je využíván také při výzkumech umělých podzemních prostor.

Speleologický průzkum představuje souhrn praktických činností prováděných v podzemí a zahrnuje především fyzický průstup a rekognoskaci prostředí nepřístupných jeskyní a specializované činnosti, jako speleoalpinismus a speleopotápění.

Speleoalpinismus je veškerá speleologická činnost ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pak překonávání vertikálních úseků v podzemních prostorách nepřístupných jeskyní za pomoci lan a umělých pomůcek, případně volným lezením.

Speleopotápěním se rozumí potápění v nepřístupných jeskyních, ponorech či vyvěračkách a jiných krasových či nekrasových vodách, brání-li v některém okamžiku potápění strop či jiná překážka přímému výstupu na hladinu vertikálním směrem, nebo hrozí-li možnost vynoření v nedýchatelném prostředí.

Speleologická činnost využívá vlastní metodický aparát zahrnující úzce zaměřené postupy speleologického průzkumu, specifické technologie a znalosti.

*Nepřístupné jeskyně jsou jeskyně nebo jejich části nezpřístupněné pro veřejnost.