Jak se stát členem ČSS - krok za krokem

 1. Členem České speleologické společnosti se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a účelem ČSS a je rozhodnuta se podle svých možností podílet na jejich uskutečňování. Přečtěte si prosím Stanovy ČSS, kde najdete podrobnosti k poslání a účelu spolku a také formy členství, práva a povinnosti členů. Další podrobnosti upravuje také Organizační řád ČSS.

  Stanovy ČSS
  Organizační řád ČSS

 2. Těžiště činnosti České speleologické společnosti spočívá na jejích základních organizacích (dále ZO), působících na celém území celé České republiky. V praxi je vhodné udělat si přehled o činnosti ZO ve vaší oblasti, kontaktovat je a probrat s nimi podmínky členství. Každá ZO je totiž soustředěna na trochu jinou činnost (kras, historické podzemí, netopýři, potápění, zahraniční expedice), každá ZO má také jiné zázemí (základna) či výši členského příspěvku (základní roční členský příspěvek 900 může být vyšší). Je běžné, že po určitou dobu budete přijati za člena čekatele s omezenými právy a po uplynutí čekatelské lhůty za člena řádného. O vašem přijetí bude rozhodovat orgán příslušné ZO.

  Adresář základních organizací ČSS

 3. Pokud se rozhodnete nepřidat se k žádné základní organizaci, můžete se přihlásit k individuálnímu členství v České speleologické společnosti. U této formy členství je roční členský příspěvek 1500 Kč. O vašem přijetí bude rozhodovat předsednictvo ČSS.

 4. Členové ČSS a čekatelé členství jsou povinni se seznámit s Bezpečnostní směrnicí ČSS a řídit se jí.

  Bezpečnostní směrnice ČSS

 5. O přijetí za člena ČSS rozhodují příslušné orgány na základě podané písemné přihlášky. Osoby mladší osmnácti let mohou být členy ČSS pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. 

  Přihláška ke členství v ČSS

 6. Problematiku členství v ČSS či speleologické činnosti můžete probrat se základní organizací ČSS, do které hodláte vstoupit, nebo se sekretariátem ČSS.

Často kladené dotazy

Chci se stát členem Speleologické záchranné služby. Co mám dělat?

Zájemce o členství ve Speleologické záchranné službě ČSS (SZS ČSS) musí být řádným členem ČSS. Teprve poté má smysl kontaktovat SZS ČSS. O členství ve SZS ČSS rozhodují velitelé stanic či náčelník SZS ČSS.

Můžeme založit vlastní základní organizaci v rámci ČSS?

Návrh na založení nové ZO může podat nejméně pět osob, které splňují podmínky pro členství, nebo již jsou členy ČSS a zavážou se v zápisu z ustavující schůuze, že souhlasí s posláním ČSS a že se budou řídit jejími stanovami a organizačním řádem. Součástí návrhu musí být plán předpokládané činnosti, další obsah stanoví předsednictvo. Návrh se podává písemně k rukám předsednictva ČSS, které rozhodne o jeho předložení valné hromadě.