RNDr. Jan Himmel

Mimořádná členská schůze a výbor ZO 6-11 Královopolská navrhuje zasedání valné hromady v Žacléři udělení čestného členství u příležitosti jeho životního výročí 75 let dlouholetému předsedovi této základní organizace RNDr. Janu Himmelovi za jeho mimořádnou celoživotní aktivitu pro speleologii a svůj návrh dále zdůvodňuje jeho činností:

- Vedení speleologického kolektivu po dobu 57 let (od roku 1955) k většímu poznání
jeskyní a krasu se zvláštním zřetelem k důsledkům pohybu vody v krasovém prostředí a jeho ochrany,
- organizování speleologického vzdělávání amatérských speleologů formou školení, přednášení krasové teorie posluchačům V. roč. FAST VUT Brno,
- popularizace výsledků speleologického bádání formou přednášek pro veřejnost v ZK ROH KSB a v denním tisku,
- autorství 113 původních publikací v odborném tisku, 150 novinových článků v denním tisku, 27 závěrečných zpráv krasově-speleologických výzkumů,
- organizování mezinárodních kontaktů a spolupráce na společných akcích s amatérskými speleology v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Rakousku,

V posledních letech působil v Chorvatsku, kde se pro místní státní správu na ostrově Raab podílel odborným hodnocením na zřízení geoparku včetně vypravení brněnské výzkumné skupiny pro hydrologické a karsologické zhodnocení cenotu Jamina v jím navržené jednotce Loparského krasu. V oblasti Moravského krasu působil po celou dobu v jeho jižní části v povodí Říčky a zejména  v Ochozské jeskyni , kde jeho zásluhou se dostalo nejen odborného vedení řadě začínajících speleologů, ale též soustavného ochranářského dohledu této lokalitě. Několik let působil na tišnovsku, kde organizoval a vedl první průzkum, dokumentaci a ochranu objevené Královy jeskyně na Květnici a se svými kamarády ze speleologické organizace záchranný výzkum těžbou nalezených jeskyní v Lažánecko-heroltickém krasu a na Čebínce. V roce 1965 připravil spolu s bratrem a manželkou první speleologickou poválečnou
výstavu a v dalších letech organizoval a sám většinou i přednášel v ZK ROH KSB pravidelné měsíční přednášky pro veřejnost. V letech 1959–1965 byl výkonným redaktorem speleologického časopisu Kras v Československu, jehož realizaci spoluzorganizoval jako náhradu za časopis Československý kras vydávaný po válce brněnským Speleologickým klubem pro zemi Moravsko-Slezskou, jehož časopisecká forma převodem na vydavatelství ČSAV v Praze zanikla.