Pokyny pro autory sborníku

 1. Příspěvky zasílejte na adresu redakce@speleo.cz. Prosíme všechny autory, pokud nedostanou potvrzení o převzetí příspěvku, aby se nám na uvedenou adresu ozvali a ujistili se, že byl skutečně příspěvek doručen a redakcí převzat.
 2. Příspěvky musí být do redakce doručeny do termínu vyhlášené uzávěrky. Pouze zcela výjimečně a v odůvodněném případě je možné před vyhlášeným termínem uzávěrky dohodnout s redakcí pozdější termín dodání příspěvku nebo některé jeho části.
 3. Příspěvky je třeba zasílat vždy kompletní. Podle počtu a velikosti příloh lze přílohy přidat jako další samostatné přílohy do téhož mailu jako je soubor s textem, lze je vložit sbalené do archívu *.zip, nebo, v případě velkého datového objemu, je vhodnější vložit text vlastního příspěvku do emailu a přílohy zaslat cestou datové úschovny – http://www.uschovna.cz/.
 4. Vlastní text příspěvku je zaslán v textovém souboru běžně užívaného formátu, preferovány jsou formáty *.doc nebo *.rtf.
 5. Povinné součásti příspěvku:
  • Nadpis příspěvku
  • Autoři příspěvku včetně afiliace (tj. uvedení příslušnosti) - Karel Novák (ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Brno), Josef Kučerka (Správa jeskyní Moravského krasu)
  • Text příspěvku: text je zapsán bez užití speciálního formátování, preferováno je písmo TimesNewRoman, velikost písma 12, řádkování 1, zarovnání odstavce doleva. Za obvyklý rozsah textu je považováno 2–5 tiskových stran A4.

   V případě využití citací je třeba na odkazovaný zdroj (článek, kniha apod.) odkazovat v textu uvedením příjmení autora/autorů a roku uveřejnění práce do závorky, resp. při užití samotného jména autora v testu dáváme do závorky pouze rok.

   ..a tato chodba se táhne ještě 150 m (Paukert, 1996). Jak uvádí Novák (1998), lze…

   Podrobnější informace k práci s odkazy a literaturou lze nalézt např. zde: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js06/kpi11/jak_citovat/index.html
  • Seznam použité literatury (je-li autorem využita)
  • Anglický abstrakt (popřípadě český text k přeložení redakcí)
  • Legenda k přílohám: popisky je třeba uvádět česky i anglicky (nebo alespoň česky, pokud autor jazykem Shakespearovým nevládne)
 6. Přílohy k příspěvku:
  • Samostatné přílohy představují fotografie, kresby, grafy či mapy.
  • Přílohy se nikdy nevkládají přímo do textového souboru, obsahujícího text příspěvku, ale jsou zasílány jako samostatné soubory.
  • Soubory, obsahující přílohy k článkům, označujte příjmením autora nebo významným prvkem z názvu článku a pořadovým čislem – např. Xibalba_foto_1, aby byly jednoznačně identifikovatelné.
  • Přílohy musí být dodány v kvalitě, přiměřené jejich určení k tisku:
   • Plánky a mapy dodávejte naskenované pro text na 300 dpi (lépe 400 dpi) při tiskové velikosti 1:1.
   • Fotografie na obálku by měla mít rozměr minimálně 305 × 214 mm / 400dpi.
   • Formáty obrázků a fotografií: *.tif, *.jpg,
   • Formáty vektorových obrázků *.eps, *.ai nebo *.cdr
   • U map či tabulek s vpisovaným textem (mimo tabulky ve formátu *.xls nebo *.doc) omezte vpisované údaje na geografické názvy (ty se nepřekládají) a vysvětlivky označte tradičně a-x nebo 1-Y a dejte je do popisek pod mapy nebo tabulky – lze je snadněji přeložit. Pokud jsou popisky přímo v mapě nebo tabulce, musí být česky i anglicky.
   • Mapy popisujte dostatečně velkým písmem, které bude čitelné i po zmenšení (velikost typů /písmenek/ po zmenšení by měla být alespoň 1, raději 1,5 mm).
   • Pozor na autorská práva – pokud budete publikovat cokoliv převzatého, musí to být odsouhlaseno autorem a sděleno editorům, vyhneme se tak zbytečné korespondenci! Pozor na převzaté topografické mapy (Kartografia, Shocart, apod.) i v podkladu obrázku či mapy – zde se za použití platí a vydavatelé si to patřičně hlídají. Copyright platí 70 let, tedy bez souhlasu, lze bez úpravy přetiskovat věci publikované jen před rokem 1943 (pro rok 2013).
 7. Nejčastější lingvistické chyby:
  • VELKÝMI PÍSMENY a bez tečky se označují názvy světových stran (J – jih, naopak MALÝMI písmeny a s tečkou se označují názvy směrů: j. – jižní).
  • Sediment je TEN sediment, slovo „zasedimentovaný“ v jazyce českém ani geologickém neexistuje – hezky česky se řekne „vyplněn/zaplněn sedimenty“, podobně slovo „zasintrovaný“ musí být uvedeno jako „zaplněn/vyplněn sintry“. Podobně nepřípustné jsou následující výrazy – oderodován (odstraněn erozí), oddenudován (odstraněn denudací).
  • Prolongovat v cizozemštině znamená něco prodlužovat. Tedy například „prolongace závalu“ k prodloužení jeskyně nevede.
 8. Nejčastější typografické chyby:
  • Krát se nepíše jako malé x, ale jako alt a na numerické klávesnici 0215.
  • Pomlčka se píše alt a 0150. To, co je vpravo dole na klávesnici, je spojovník a ten má jiné použití (například se píše v názvu Sloupsko-šošůvské jeskyně).

Redakční rada ČSS

PDF verze pro tisk