16956


CELKOVÁ ČÁSTKA PRO ROK 2023:

10 000 Kč

 1. Úvod
  Česká speleologická společnost podporuje jednotlivé členy, základní organizace i širší týmy v jejich speleologické činnosti a za tímto účelem připravila nenárokový jednorázový příspěvek SpeleoGO. Podpořeny mohou být projekty, které naplňují čl. II Stanov - Poslání, účel a činnost spolku. Příklady podpořených činností: objevitelská činnost na domácí lokalitě; vystrojení jeskyní; organizování setkání, exkurzí, expedic; kurz nebo vzdělávací aktivita
 2. Podmínky podpory

  Žádost o podporu SpeleoGO musí být podána elektronicky na adresu sekretariátu sekretariat@speleo.cz do 30. 3. daného roku. Žádost musí obsahovat:

  • název projektu (stručný a jasný)
  • řešitele (člen ČSS, ZO ČSS nebo člen ČSS odpovědný za širší tým)
  • popis projektu (krátké představení, zdůvodnění smyslu)
  • rozpočet projektu (jednotlivé účtovatelné položky)
  Podmínkou čerpání podpory je splnění všech povinností vůči ČSS (mj. odevzdané výroční zprávy, dodané přehledy členů, zaplacené členské příspěvky atd.). Finanční podporu nelze použít na nepřímé náklady (mzdy, odměny). Veškeré výdaje na řešení projektu musí být vynaloženy do 30. 10. daného roku. Podmínkou podpory je prezentace výsledků projektu, která může mít následující formy:
  • fotodokumentace průběhu a publikování závěrečné zprávy formou článku ve Speleu nebo Speleofóru;
  • přímá návštěva člena předsednictva, kterému budou výsledky projektu představeny.
  O zvolené formě rozhoduje na základě podstaty podpořeného projektu předsednictvo. Česká speleologická společnost si vyhrazuje právo o průběhu a výsledku projektu informovat prostřednictvím svých publikačních kanálů.
 3. Výše a způsob podpory
  Výše poskytnutých prostředků závisí na typu projektu a možnostech rozpočtu České speleologické společnosti v daném roce. Poskytnutí prostředků probíhá formou vázaného daru.
 4. Prohlášení řešitele
  Obdržením podpory se řešitel zavazuje k dodržování podmínek podpory SpeleoGO stanovených Českou speleologickou společností. Při jejich porušení se řešitel zavazuje vrátit získané prostředky do konce roku, ve kterém podporu získal.
 5. Důležitá data
  • 30. 3. uzávěrka přijímání žádostí
  • dubnové Speleofórum - oznámení příjemců podpory
  • 30. 10. ukončení podpory
  • do konce roku - prezentace výsledků projektu
 6. Ke stažení
  Vyhlašovací dokument SpeleoGO.
rok
tým/osoba
podpořený projekt
částka v Kč
2023
ZO ČSS 6-20 Moravský kras
přestrojení Skleněných dómů
7000
2023
ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí
nákup materiálu
3000