Hranická propast

Výzkum Hranické propasti v rámci projektu Expedice Neuron -  „Hydrogeologický výzkum Hranické propasti“


Hranická propast je zajímavou a unikátní krasovou lokalitou, a to v celosvětovém měřítku.
K dnešnímu dni představuje, se svou dosavadní naměřenou hloubkou – 384 m, druhou nejhlubší zatopenou propast na světě, ovšem její konečná hloubka není stále známa. Její speleologický a zejména speleopotápěčský výzkum probíhá již desetiletí. Průzkumné ponory jsou zde evidovány soustavněji zhruba od roku 1961. Dlouhodobě se průzkumem propasti aktivně zabývají členové ZO ČSS 7-02 Hranický kras. Vedle probíhajícího projektu polské redakce National Geographic „Hranická propast step beyond 400 m“, v rámci něhož se ve spolupráci s Krzysztofem Starnawskim realizují sestupy do hloubky pod 200 m, mapování propasti, její rekognoskace a měření dna, je pro rok 2015 aktuální také projekt Expedice Neuron „Hydrogeologický výzkum Hranické propasti“.


O nadačním fondu Neuron a o Expedici Neuron


Expedice Neuron představuje jednu z aktivit nadačního fondu Neuron, který podporuje vědu, začínající i zkušené vědce v ČR, projekty ve fyzice, chemii, medicíně, matematice, společenských vědách. Neuron je nezisková organizace, za níž stojí mezi mecenáši zejména její zakladatel Karel Janeček. Přímo projekt na výzkum vody v Hranické propasti podporuje Václav Dejčmar. Neuron uděluje ceny jak mladým vědcům, tak také zkušeným odborníkům, např. za rok 2014 byl za přínos vědě mezi jinými oceněn Bohdan Pomahač. (více informací např. na www.nfneuron.cz). Expedice Neuron je v rámci působení Neuronu novinku, která má za cíl podpořit nové, teprve se rozvíjející projekty. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci i týmy s projekty vědecké expedice. Z přihlášených projektů vybere odborná porota vítěze, který získá finanční prémii 250 000 Kč na realizaci expedice na dobu 1 roku. V prvním kole se přihlásilo celkem 25 kandidátů, mezi 4 semifinalisty rozhodovala vědecká rada Neuronu na základě ústní obhajoby. Tyto dny je možnost přihlásit se do soutěže na další rok (uzávěrka je 31. srpna)  http://expedice.nfneuron.cz/ Právě v prvním ročníku soutěže se týmu z Hranické propasti podařilo získat finanční podporu na výzkum vody v  propasti.

Cíl projektu


Ačkoliv bylo v propasti provedeno v minulosti několik dílčích měření či menších výzkumů za účelem poznání tak výjimečné lokality, podrobnější systematický hydrogeologický výzkum ani komplexní vyhodnocení dosavadních získaných dat zde nebyly zatím realizovány. Prozatímní poznatky týkající se přímo vody v propasti jsou jen útržkovité, nesystematické, často nearchivované.

Cílem projektu je tedy pokusit se získat a shromáždit data, jenž by přispěla k:

  • poznání chemických a fyzikálních vlastností vody a jejich změn v prostorovém i časovém měřítku
  • popisu režimu a dynamiky proudění podzemní vody v propasti
  • k dosavadním názorům na vznik, vývoj a rychlost procesů v propasti
  • posouzení vlivu a druhu faktorů, jež mohou mít vliv na kvalitativní změny vody v propasti
  • studiu živé složky vody Hranické propasti

Metodika a doposud provedené terénní práce


V rámci projektu probíhají  od dubna 2014 zhruba v měsíčním intervalu odběry vzorků vody na analýzy (celkový chemismus, 18O/2H, 3H, δ13C,) a měření vybraných chemických a fyzikálních parametrů (konduktivita, pH, teplota). Vzorky odebírají především potápěči z různých míst a různých hloubek. Také je možný odběr vzorku vody z hloubky až 180 m pomocí mechanického, z povrchu ovládaného, hloubkového odběráku, který vyvinul Miroslav Lukáš (Lola). Ve spolupráci s Českou geologickou službou proběhlo hloubkové profilování autonomně měřící sondou (Exo), která zaznamenává v určeném intervalu až několik parametrů najednou (pH, teplota, hloubka, konduktivita, množství rozpuštěného kyslíku, oxidačně – redukční potenciál). Firma Geoding – Inženýrská geodezie provedla geodetické zaměření výškových poměrů hladiny v propasti a Bečvě. Analýzy vzorků vody na celkový chemismus provedly laboratoře České geologické služby a Aquatest, a.s. Terénní měřící a vzorkovací práce i v příštích měsících nadále poběží. Dále se počítá s využitím stávajících poznatků a dat, jejich kompletací a studiem.

Svým způsobem se nacházíme přímo v bílém místě na mapě České republiky. Výběr a postup prací vyžadují, i díky charakteru zkoumané lokality, vedle následování předem daného plánu také jistou míru improvizace a spontánních řešení, ověřování použitelných technologií.

Neocenitelnou výhodou je ovšem vlastně historicky ojedinělá příležitost spojit práce pro projekt Expedice Neuron s již probíhajícím projektem National Geographic „Hranická propast step beyond 400 m“, činnosti pod vodou jsou velmi úzce propojeny a lze je tedy výhodně využít k účelům obou projektů.


Kdo se na projektu podílí


Na řešení projektu se podílí především členové České speleologické společnosti (zejména ZO 7-02 Hranický kras (www.hranickapropast.cz ), ZO 1-05 Geospeleos (www.geospeleos.com )). Práce v propasti jsou vždy záležitostí celého týmu lidí. Potápěči, kteří zde působí, patří co se týče zkušeností a schopností mezi naši špičku v jeskynním a technickém potápění. Hranickou propast velmi dobře a většinou dlouho znají. Z hlediska odborné části a provedení analýz byly osloveni ke spolupráci a podpoře odborníci z Univerzity Karlovy, Geologického ústavu Akademie věd, České geologické služby, ČVUT, Masarykovy Univerzity, a firmy Arcadis CZ, divize Geotechnika a Aquatest. Činnost zúčastněných na projektu je možná převážně díky jejich nadšení a zájmu, dobrovolné aktivitě v rámci svého volného času, s využitím vlastních prostředků a zázemí. Vlastní rozpočet projektu je rozplánován na analýzy vzorků, měřící a sondovací práce a techniku.

Informace a výstupy o projektu


Trailer Expedice Neuron

Uveřejněné články a rozhovory

Rozhovor s Václavem Dejčmarem, mecenášem Expedice neuron

Rozhovor s Lucií Výbornou, patronkou Expedice Neuron

Mediálními partnery nadačního fondu Neuron jsou Prima Zoom, National Geographic, Respekt a Zet. (detailněji na www.nfneuron.cz )

4471
Vlajka projektu Expedice Neuron podepsaná Miroslavem Zikmundem (jak ukazuje Tomáš Hanák pod nápisem). Mottem projektu je navázat na úspěchy výprav českých vědců. (foto: Neuron)

Je vždy jakýmsi riskem či otázkou výpravy, expedice, výzkumu, co to vše přinese. Hranická propast představuje lokalitu, kterou známe staletí, máme ji doslova za humny, a přece o ní stále tak málo víme. Skrývá v sobě místa, kde nikdo nikdy ještě nebyl, která možná hostí i zatím nám neznámé organismy. Nevíme, jak propast vypadá ve svých nejnižších partiích, ani do jaké hloubky vůbec sahá. Jako výzkumná lokalita představuje prostředí velmi specifické a obtížně dostupné, využití techniky je zde z řady důvodů limitováno a působení člověka vlastně představuje pohyb na hranici současných technických a fyziologických možností. Obtížností a nedostupností lze v některých ohledech její průzkum s nadsázkou přirovnat k průzkumu Marsu.

Doufejme, že i díky projektům, které nabízejí další možnosti na její výzkum, teď stojíme na prahu další fáze jejího poznání.

“At this point people have been all over the planet. Yet here we leave the traces of our presence in places nobody knew existed.“       (Kieran McKay, australský speleolog)

                                                                   Za team Helena Vysoká
                                                                   (Česká speleologická společnost, ZO 1 – 05 Geospeleos)

  4477
foto: Marcin Jamkowski, Adventure Pictures

4474