Novinky v Jednotné evidenci speleologických objektů (JESO)

Olga Suldovská
Ivan Balák

V loňském roce jsme Vás na stránkách www.speleo.cz i v časopise Speleo informovali o stavu projektu Jednotné evidence speleologických objektů (JESO). Během dílčích prezentací, školení a představování projektu jsme zdůrazňovali postupné vylepšování a zdokonalování aplikace tak, aby byl co nejlépe využit odbornou veřejností. Je naší povinností Vás nyní touto cestou informovat o provedených změnách a novinkách i o budoucích záměrech v projektu JESO.

Na konci roku 2010 byly v aplikaci JESO připraveny a postupně zavedeny některé změny a doplňky, které částečně vycházejí i z reakcí uživatelů z řad České speleologické společnosti.

Změny JESO 2010

K hlavní novince, kterou se podařilo realizovat je propojení JESO s novou aplikací Informačního systému ochrany přírody (ISOP) Bibliografie. Tato zbrusu nová databázová aplikace slouží pro centrální evidenci, vyhledávání a export bibliografických citací tištěných a elektronických dokumentů. Umožňuje záznam údajů podle ČSN ISO 690 (tištěné dokumenty), ČSN ISO 690-2 (elektronické dokumenty) a citací nepublikovaných dokumentů. Dále umožňuje export vybraných záznamů ve formátech PDF, RTF a CSV. JESO tak jako první aplikace ISOP využívá služeb Bibliografie. Bibliografické záznamy lze připojit k historickým kódům / číslům objektů, publikovaným údajům o rozměrech jeskyní, nadmořské výšce a popisu dílčích objektů. Samozřejmá je i sběrná databáze bibliografických citací z celého objektu JESO. Další rozvoj aplikace Bibliografie bude kontinuálně probíhat, na letošní rok je naplánována řada užitečných změn a doplňků.

K méně nápadným novinkám v JESO patří průběžná úprava ergonomie, designu, vylaďování popisných číselníků a odborné terminologie.

Pro spelopotápěče je zajímavý nový způsob výpočtu hloubky a denivelace jeskyní, který využívá hodnoty pro suché a zatopené části jeskyní. Výhodné je i stránkování s rychlým přesunem na další položku v množině vybraných záznamů a přechod do editačního formuláře mimo formulář filtru. Jsou vylepšené nápovědy k aplikaci, nově je přístupný tabelární seznam editorů a administrátorů JESO s mailovými kontakty a přidělenými karsologickými oblastmi a skupinami.

Velké změny se odehrály v dokumentačních oddílech. K hlavním patří především úpravy ve Fotodokumentaci. Vložené fotografie lze dodatečně editovat, včetně změny autora snímku (pokud není jméno autora v nabídce, je umožněno zavést nového autora prostřednictvím aplikace ISOP Fotoarchiv). Ke všem dokumentačním oddílům je nově přiřazen číselník Obor dokumentace, pomocí něhož lze nyní všechny dokumenty klasifikovat a v budoucnu i provádět výběry. K velké změně patří i ochrana vložených dokumentů před zneužitím. Fotografie se zobrazují v chráněném módu s vodoznaky a copyrightem autora, pro anonymního uživatele pouze v náhledu. Ani další vkládané dokumenty (Mapy a Ostatní dokumentace) nejsou přístupné anonymnímu uživateli.

 

Co však anonymní uživatel ocení, je zpřístupnění všech objektů pomocí filtru JESO v základní tabulkové formě (Název, Kód JESO, Karsologické členění). Vybrané objekty (např. veřejnosti přístupné jeskyně, obecně známé jeskyně, objekty na turistických cestách apod.) lze zveřejnit včetně polohopisu, anonymnímu uživateli však nejsou zpřístupněny žádné připojené dokumenty (Mapy a Ostatní dokumenty) a Fotodokumentace je pouze v náhledovém zobrazení. V současné době připravujeme a konzultujeme seznam takto zpřístupněných objektů (je jich přibližně 250 z 3500 objektů JESO), jež budou po schválení příslušných Správ CHKO, Krajských středisek AOPK ČR, Správy jeskyní ČR a případně i dalších subjektů (Česká speleologická společnost) publikovány pro anonymní uživatele.

Podařilo se dořešit komplikace při zavádění vchodů jeskyní, včetně editace dílčích údajů ke vchodům. Stejně jako u hlavního vchodu jsou nyní i u vedlejších vchodů automaticky zaznamenávány údaje z GIS vrstev (Nadmořská výška, Chráněné části přírody, Katastrální území a další) pomocí polohy vchodu.

Na co se uživatelé JESO mohou těšit v roce 2011?

Usilovně pracujeme na zavedení dvou nových oddílů.

Nejnáročnější práce proběhnou na propojení JESO s další aplikací ISOP – Nálezová data ochrany přírody a krajiny (NDOP) v modulu Biospeleologie. Pomocí něho budou moci odborní pracovníci pořizovat záznamy o živé přírodě (výsledky sčítání netopýrů, nálezy a zjištění bezobratlých troglobiontů a stygobiontů i ostatních biosložek objektů JESO včetně botanických nálezů a pozorování).

Široké pole využití najde další modul, pracovně nazvaný Události. Jde o databázově zpracovaný „životopis“ jeskyně, závrtu, či hydrologického objektu, pomocí něhož lze zaznamenávat objevy a explorace včetně autorství a dalších popisných prvků, výsledky šetření a kontrol, úprav objektů, v neposlední řadě i historii poškození a zničení objektů, nebo také provedené sanace a záchranné výzkumy.

Před realizátory projektu JESO stojí v letošním roce také další náročný úkol, jehož výsledků se uživatelé dočkají nejspíše v příštím roce 2012. Dojde ke zcela zásadní změně Mapové aplikace s řadou možností vyhledávání, funkčností klasických GIS programů včetně propojení na další informační systémy (Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody, Katastr nemovitostí a další). V současné době je budoucí Mapová aplikace v simulačním režimu, na němž se testují její možnosti a využití. Nová aplikace bude využívat technologie ArcGIS Server, k čemuž bude využívat již nyní naprogramovaného jádra. Letošní rok se bude odvíjet od přípravy podrobného projektu aplikace, programátorských prací a testování, tak aby v příštím roce mohla být nasazena do ostrého provozu.

Další dlouhodobě plánované změny JESO spočívají mj. i v prohlubující se spolupráci s dalšími odbornými složkami. V současné době jsou zahájeny konzultace s Geologickou službou a Geofondem. Ve výhledu je i zařazení podzemních montánních objektů (opuštěná důlní díla) do JESO.

Spolupráce s Českou speleologickou společností

K úspěšnému naplňování databáze však není rozhodující vývojářské a programátorské nasazení. Každý informační systém, JESO nevyjímaje, je především o datech, která obsahuje a která lze využívat a dále zpracovávat. Tady je třeba uvědomit si nezastupitelnou složku naší karsologie – Českou speleologickou společnost.

Stejně jako minulý rok i v roce letošním budeme pokračovat v průběžném proškolování editorů JESO z řad členů ČSS. Protože minulý rok měla školení z našeho pohledu relativně slabou účast, rozhodli jsme se vyjít vstříc budoucím editorům JESO tím, že s dostatečným předstihem vypíšeme termíny i místa jednotlivých školení a zveřejníme je na stránkách www.speleo.cz. Školení budou probíhat vždy v sobotu, místa školení budou zvolena tak, aby byla dostupná v rámci celé ČR (místa školení budou pravděpodobně stejná jako minulý rok, tj. Správa CHKO Moravský kras Blansko, Správa CHKO Český kras Karlštejn a Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní Teplice nad Bečvou). Zájemci se letos nebudou hlásit přes vedení ČSS, ale přímo organizátorům školení – autorům článku a realizačnímu týmu JESO. V případě zájmu o školení v jiný termín na jiném místě je možné se dohodout, realizace pak záleží na časových možnostech nás všech.

Na další spolupráci s Vámi se těší

Ing. Olga Suldovská
Sekce dokumentace ochrany přírody
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
olga.suldovska@nature.cz

RNDr. Ivan Balák
Sekce vnitřních služeb a informatiky,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
ivan.balak@nature.cz

Užitečné odkazy k JESO