Příprava projektu „Ochrana jeskyní“ z OPŽP

Je nejvyšší čas seznámit alespoň stručně jeskyňářskou veřejnost, co AOPK ČR chystá ve směru k ochraně jeskyní. Možná jste už něco zaslechli, že na věci pracuje na Správě CHKO Moravský kras především Kocour ve spolupráci se mnou a s kolegy z AOPK Praha.

O co jde. Především o evropské peníze, jak jinak. Máme možnost jejich čerpání a chceme je nasměřovat na uzávěry jeskyní, na úklid jeskyní, na úpravy některých tras v jeskyních včetně žebříků, na pořízení projektové dokumentace k uzávěrám a k dalšímu technickému zařízení v jeskyních, na fotodokumentaci, na biospeleologický výzkum, na sledování návštěvnosti jeskyní, na chemizmus podzemních vod a v některých případech na mapovou dokumentaci jeskyní. Půjde o docela slušnou finanční částku. Praxe je taková, že by měl být jeden generální dodavatel všech prací, který celou zakázku vysoutěží. Ten si pak bude muset (možná) sjednat subdodavatele na konkrétní práce a konkrétní lokality. Projekt by měl být na dobu 5 let a AOPK ČR bude do jeskyní zahrnutých v projektu dále investovat a starat se o ně i po skončení projektu.

V současné době je do projektu navrženo okolo 120 jeskyní z celé republiky, převažují ovšem jeskyně z Moravského krasu. Do projektu se mohly dostat pouze významné lokality a podmínkou byl zájem ochrany přírody, tedy ochranářské důvody. Další podmínkou je, že nesmí jít o části jeskyní, které jsou veřejnosti přístupné. A teď pozor! Velmi důležitou podmínkou účasti lokality v projektu je evidence vchodové uzávěry v majetku AOPK ČR. Za tímto účelem budou v krátké době všechny vchody do jeskyní navržených do projektu navštíveny projektanty, kteří zhotovují potřebnou dokumentaci jeskynních uzávěr a dalšího technického vybavení jeskyně (prosím, umožněte jim jejich práci!). Nečekáme problémy tam, kde AOPK ČR, resp. některá Správa CHKO v minulosti investovala státní peníze do oprav nebo do nových uzávěr. U těchto lokalit AOPK ČR garantuje pokračování péče o uzávěry a jiné technické vybavení. Také u ostatních lokalit navržených do projektu garantujeme péči o uzávěry a technické vybavení jeskyně jak během projektu, tak po skončení projektu. Pokud se snad vyskytnou nějaké problémy, nebude tato garance ze strany AOPK ČR možná a taková lokalita z projektu vypadne. Nicméně případné problémy si AOPK ČR dalším jednáním rozhodně hodlá vyřešit.

Když se podíváte na položky, které mají být předmětem prací, tak bych zejména upozornil, že se s mapováním jeskyní nepočítá. Pouze výjimečně u některý lokalit mimo Moravský kras bude podle požadavku ochrany přírody doplněna mapová dokumentace. Základní mapa jeskyně je povinnou součástí závěrečných zpráv ze speleologického průzkumu na základě vydávaných povolení. Nemůže být proto ještě jednou vyžádána a placena z projektu. Objevily by se nepochybně i velké problémy s autorstvím map a jejich částí. Kontrolní čidla na sledování pohybu osob v jeskyni jsou plánována jen pro několik nejvýznamnějších jeskyní. Úpravy tras se týkají především velkých jeskyní. Na tuto investici zatím v tichosti a v klidu bez exkurzí čeká Stará i Nová Amatérská jeskyně. Některé uzávěry uvažujeme zcela změnit. Naopak projekt nepočítá s úpravami závrtů. Připomínám všem skupinám, že současný moderní trend je zachovat původní tvar závrtů tak, jak byly před začátkem průzkumu. Každý si nyní uvědomte, jaká je skutečnost … a nechci jmenovat, které závrty bude nutno dávat do pořádku!

Na závěr: Všechny uvedené informace k projektu jsou bez záruky. Projekt se připravuje a změny všeho druhu jsou možné. Rovněž nemohou být poskytnuty žádné konkrétnější informace. Děkuji všem za pochopení.

Antonín Tůma