Změny v organizační struktuře AOPK ČR a postavení Správy CHKO Moravský kras

Správa CHKO Moravský kras (a ostatní Správy CHKO) byla a stále je organizační součástí AOPK ČR. Nicméně do 31. 12. 2014 měly Správy CHKO postavení samostatného úřadu ochrany přírody, ostatní součásti AOPK ČR (ředitelství, krajská střediska) postavení úřadu neměly. Změnou zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se úřadem ochrany přírody stala celá AOPK ČR (a tím všechny její organizační součásti). Je tedy možno podávat žádosti, stížnosti a podněty na kterékoliv pracoviště AOPK ČR v republice, které je pak postoupí na územně správné místo k vyřízení. Mění se ovšem razítka - už se nesetkáte s kulatým úředním razítkem s opisem po obvodu "Správa CHKO Moravský kras" ale opis je nahrazen názvem AOPK ČR (slovy). Správy CHKO nyní jako oddělení regionálních pracovišt AOPK ČR nadále vykonávají činnost úřadu ochrany přírody a nic se pro občana nemění. Všechny předchozí dokumenty zůstávají v platnosti. Na nové dokumenty však od 1.1.2015 přichází nová razítka.

AOPK ČR dále zavedla od 1. 1. 2015 něco, co by se dalo nazvat krajským zřízením (krajskou organizační úrovní). V každém kraji je v jeho přibližných hranicích zřízeno tzv. regionální pracoviště (RP) AOPK ČR a všechna předchozí samostatná pracoviště v kraji se stala oddělením tohoto regionálního pracoviště (výjimkou je CHKO Beskydy). V Jihomoravském kraji nyní působí AOPK ČR - regionální pracoviště Jižní Morava s 5 odděleními: sledování stavu biodiverzity, provozní, péče o přírodu a krajinu, Správa CHKO Moravský kras (MK), Správa CHKO Pálava (Pá). Sídlem RP Jižní Morava je Brno s odděleními sledování stavu biodiverzity, provozní, péče o přírodu a krajinu, v Blansku sídlí oddělení Správa CHKO MK a v Mikulově sídlí Správa CHKO Pá. Pohled na rozložení RP s jejich přibližnou působností v republice nabízí mapka.

Správy CHKO mají svoji územní působnost jako vždy na území své CHKO. AOPK ČR se stará ve volné krajině (tj. mimo území CHKO a NP) také o všechny maloplošná zvláště chráněná území (maloplošky) v kategorii "národní" (o přírodní rezervace a přírodní památky bez slovíčka "národní" se starají krajské úřady). Péči a úřední působnost o národní maloplošky většinou převzala oddělení péče o krajinu nebo sledování stavu biodiverzity, což však nemusí být pravidlem. Vždy je potřeba kontaktovat příslušné regionální pracoviště AOPK ČR a informovat se, kdo je správcem dané maloplošky. Např. NPP Stránská skála je v péči AOPK ČR, regionálního pracoviště Jižní Morava - oddělení Správa CHKO Moravský kras se sídlem v Blansku.

Jedna vážná změna: Pokud jste měli na Správě CHKO Moravský kras podanou žádost o informování o zamýšlených zásazích do přírody a zahajovaných správních řízeních (např. podle § 10 - jeskyně) podle § 70 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, pak působnost žádosti 31.12.2014 s ukončením samostatné úřední působnosti Správy CHKO MK skončila. Máte-li zájem svoji žádost obnovit, pak ji musíte adresovat na nový název úřadu, tj. na AOPK ČR a poslat nejlépe na sídlo RP Jižní Morava do Brna, Kotlářská 51, 602 00 Brno. V žádosti vše může zůstat stejné, tj. popis rozsahu území, kde chcete být informováni a uvést co nejkonkrétněji, v jaké věci chcete být informováni. To se týká i ostatních Správ CHKO.

Tonda Tůma
Správa CHKO Moravský kras